Zasady witryny

Zasady korzystania z serwisu wzorypism.net, ujęte w postaci regulaminu, który określa wzajemne obowiązki i uprawnienia stron w zakresie sposobu wykorzystania treści zgromadzonych w witrynie.

§ 1

Zawartość serwisu wzorypism.net jest udostępniona nieodpłatnie użytkownikom.

§ 2

Serwis wzorypism.net nie jest witryną doradztwa prawnego.

§ 3

1.   Wszelkie materiały zawarte w serwisie wzorypism.net mają charakter podglądowy i informacyjny.

2.   Zawarte informacje w serwisie wzorypism.net nie są podstawą do dokonywania konkretnych rozstrzygnięć.

§ 4

Dokonując rejestracji użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól.

§ 5

Administartor nie wyraża zgody na używanie informacji i materiałów zawartych w  serwisie  wzorypism.net, w sposób przekraczający zwykłe potrzeby Użytkownika.

§ 6

Administrator nie zgadza się w szczególności na rozpowszechnianie i dalsze udostępnianie materiałów zawartych w serwisie, bez względu na sposób, bez pisemnej zgody.

§ 7

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

§ 8

Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 9

Sporządzenie pisma zleconego przez Użytkownika jest płatne, cena ustalana jest każdorazowo  indywidualnie.

§ 10

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zleconego pisma, a w szczególności za rezultat.

§ 11

Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem podanego adresu mail lub ma prawo do jego użytkowania.

Licencja

Umowa licencyjna na mocy której zostają udostępnione do określonego użytkowania publikowane w witrynie wzory pism pisma i formularze dla końcowego użytkowania.

§ 1

Twórca pism Kancelaria Prawna Komplex  zwana jest dalej Licencjodawcą.

Korzystający z formularzy i pism zwany jest dalej Licencjobiorcą.

§ 2

1.Licencjodawca oświadcza, że jest posiadaczem autorskich praw majątkowych do formularzy i pism zamieszczonych pod adresem internetowym www.wzorypism.net i z tego tytułu przysługują mu do nich wyłączne prawa autorskie, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.   Licencjodawca oświadcza dalej, że formularze i pisma zostały stworzone przy pomocy programów i narzędzi, do których nabył stosowne prawa.

3.   Licencjodawca oświadcza, że korzystanie z formularzy i pism nie narusza praw autorskich ani innych dóbr prawnie chronionych osób trzecich.

§ 3

1.   Na warunkach określonych w niniejszej umowie Licencjobiorca może korzystać z formularzy i pism zgodnie ze swoimi potrzebami.

2.   Formularze i pisma mogą być wykorzystywane przez Licencjobiorcę zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami Licencjobiorcy, przez osoby przez niego upoważnione.

3.   Licencjobiorca może kopiować i modyfikować formularze i pisma pobrane od Licencjodawcy.

4.   Licencjobiorca nie może sprzedawać formularzy i pism.

§ 4

1.   Licencjodawca nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień obietnic dotyczących formularzy i pism.

2.   Licencjodawca nie gwarantuje, że formularze i pisma spełnią wymagania i oczekiwania Licencjobiorcy.

3.   Licencjodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, wyrządzone błędnym działaniem formularzy i pism.

4.   Licencjodawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki, będące następstwem wykorzystania przez Licencjobiorcę pism i formularzy.

§ 5

Poprzez przyciśnięcie przycisku „pobieram” Licencjobiorca wyraża zgodę na warunki niniejszej licencji i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

line
footer
© Copyright WzoryPism.net 2009
Realizacja: tomaszbobrus.info