Sprawy Cywilne

picture

Cofniecie pozwu

To czynność procesowa strony procesu cywilnego, której istotą jest cofnięcie przez powoda żądania skierowanego wobec pozwanego w pozwie.

picture

picture

Oświadczenie dłużnika o uznaniu długu

Aby przerwać bieg przedawnienia oprócz rozpoczęcia czynności przed sądem, dłużnik może podpisać oświadczenie o uznaniu długu.

picture

picture

Pełnomocnictwo

Jest to oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie.

picture

picture

Pozew o zapłatę w postepowaniu nakazowym

Postępowanie nakazowe ma na celu szybkie i stosunkowo tanie odzyskanie pieniędzy od dłużnika.

picture

picture

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym

Postępowanie nakazowe ma na celu szybkie i stosunkowo tanie odzyskanie pieniędzy od dłużnika.

picture

picture

Skarga wierzyciela na czynności komornika

Podstawowym środkiem służącym do zwalczenia bezprawnych działań komornika jest skarga na czynności komornika zgodnie z art. 767 kpc.

picture

picture

Sprzeciw pozwanego od nakazu zaplaty w postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym podlega zaskarżeniu w drodze sprzeciwu.

picture

picture

Ugoda sporządzona pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem

Wzór wezwania do zapłaty konieczny do wytoczenia powództwa.

picture

picture

Wezwanie do zapłaty

Wzór skutecznego wezwania do zapłaty dla kontrahentów mających zaległości i nie płaconcych.

picture

picture

Wniosek o dokonanie opisu i oszacowanie nieruchomości

Wniosek wierzyciela o dokonanie opisu i oszacowanie nieruchomości dłużnika.

picture

picture

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Urzędowy akt sądu stwierdzający na wniosek wierzyciela lub z urzędu, że dany dokument jest tytułem egzekucyjnym, wskutek czego wszelkie urzędy lub osoby, których może dotyczyć, obowiązane są podporządkować mu się i udzielić pomocy przy jego realizacji.

picture

picture

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny.

picture

picture

Wniosek o ustanowienie adwokata

Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o ustanowienie adwokata z urzędu.

picture

picture

Wniosek o wszczecie egzekucji komorniczej

Wniosek o wszczęcie egzekucji może zostać złożony osobiście w kancelarii komorniczej albo może też zostać wysłany na adres kancelarii listem poleconym.

picture

picture

Wniosek o wyznaczenie drugiej licytacji z nieruchomosci

Wierzyciel występuje do komornika z wnioskiem o wyznaczenie terminu drugiej licytacji nieruchomości.

picture

picture

Wniosek o zawieszenie postepowania

Skuteczny wniosek o zawieszenie postepowania.

picture

picture

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych.

picture

picture

Zarzuty od nakazu zaplaty w postepowaniu nakazowi zapłaty

Od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym przysługują pozwanemu zarzuty. Pismo zawierające zarzuty wnosi się do Sądu, który wydał nakaz zapłaty.

picture

line
footer
© Copyright WzoryPism.net 2009
Realizacja: tomaszbobrus.info