Sprawy Rodzinne

picture

Pozew o alimenty

Rodzice mają obowiązek dostarczać środków utrzymania i wychowania dziecka. Obowiązek taki ciąży na rodzicach do chwili osiągnięcia pełnoletności przez dziecko, a także do momentu ukończenia edukacji.

picture

picture

Pozew o obniżenie alimentów

Rodzice mają obowiązek wychować dziecko i zapewnić niezbędne środki finansowe. Obowiązek taki ciąży na rodzicach do chwili osiągnięcia pełnoletności przez dziecko, a także do momentu ukończenia edukacji.

picture

picture

Pozew o podwyższenie alimentów

Rodzice mają obowiązek wychować dziecko i zapewnić niezbędne środki finansowe. Obowiązek taki ciąży na rodzicach do chwili osiągnięcia pełnoletności przez dziecko, a także do momentu ukończenia edukacji.

picture

picture

Pozew o rozwiązanie przysposobienia

Istnieje w określonych okolicznościach możliwość rozwiązania przysposobienia.

picture

picture

Pozew o ustalenie macierzynstwa

Kobieta, która jest matką biologiczną dziecka żąda ustalenia swojego macierzyństwa, lub dziecko ustalenia, kto jest jego matką. Podstawą wniesienia powództwa jest wykazanie interesu prawnego.

picture

picture

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

Gdy ojciec nie uznał dziecka dobrowolnie, można żądać ustalenia ojcostwa przed sądem.

picture

picture

Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa

Z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić także mąż, na nim bowiem spoczywa obowiązek utrzymania dziecka.

picture

picture

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa umożliwia mężowi matki wykazanie, iż nie jest on biologicznym ojcem dziecka urodzonego przez jego żonę.

picture

picture

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Zgodnie z art. 107k.r.o., w przypadku, gdy dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wydaje odpowiednie zarządzenie. Ingerencja sądu we władzę rodzicielską ma na celu ochronę dziecka.

picture

picture

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wnioskodawcą może być każdy z rodziców, a także każda osoba, która ma interes prawny.

picture

picture

Wniosek o przysposobienie

Celem przysposobienia jest powstanie między przysposabiającym, a przysposobionym takiego stosunku jak między rodzicami a dziećmi.

picture

picture

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

Aby władza rodzicielska została przywrócona po jej zawieszeniu należy uprawdopodobnić ustanie przyczyny zawieszenia.

picture

picture

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Postępowanie może być wszczęte wyłącznie na wniosek. Z wnioskiem tym wystąpić mogą: małżonek, krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich.

picture

line
footer
© Copyright WzoryPism.net 2009
Realizacja: tomaszbobrus.info